mandag 28. februar 2011

Norwegian Defence League - Norsk Forsvars Allianse Manifest

The Norwegian Defence League - Norsk Forsvars Allianse er en søstergruppe til The English Defence League. Vi følger de samme retningslinjer som EDL og stiller de samme krav til våre medlemmer:

(1) MenneskerettigheterForsvare og fremme menneskerettigheter

The Norwegian Defence League (NDL) er en menneskerettsorganisasjon startet i støtte for, og inspirert av, The English Defence League. Vi arbeider i mot den intolerante og barbariske holdningen som vokser i enkelte deler av ekstremistiske miljøer i Norge; inkluder, men ikke begrenset til, fornektelsen og undertrykking av kvinners rettigheter, mishandlingen av små barn, såkalte æresdrap, homofobi, anti-semitisme og den kontinuerlige støtten til de ansvarlige for terrorhandlinger. Selv om NDL er dedikerte til bekjempelse av all ekstremisme, anerkjenner vi at den største trusselen mot dagens samfunn utgjøres av islamske ekstremister.

Selv om vi alltid må bekjempe den uriktige antagelsen om at alle Muslimer er involvert i, eller på annen måte ansvarlige for, disse handlingene, må vi på samme tidspunkt ikke være redde for å snakke åpent om dette tema. Dette er grunnen til at NDL vil jobbe for å beskytte de unektlige rettighetene til alle mennesker, til å protestere mot radikale islamske ideers inntog i vanlige menneskers liv.

NDL anerkjenner at Muslimer selv ofte er de største ofrene for radikale Islamske tradisjoner og handlinger. Vi mener myndighetene skal jobbe for å beskytte menneskerettighetene til praktiserende, Norske Muslimer. Myndighetene har en særskilt rolle for å beskytte Muslimers rettigheter til å åpent kritisere ortodokse tolkninger av Islam, og å utfordre Islamske ledere uten frykt for represalier. Myndighetene må sørge for at moderne Muslimer har de samme rettigheter og ansvar som Norske borgere, og svarer til Norske lover. Dette gjelder spesielt kvinners rettigheter, og muligheten til å forlate trossamfunn, eller konvertere som de ønsker, uten frykt for hverken sensur eller represalier. Norske Muslimer må fritt få kreve reformer innen egen religion, for å gjøre den mer relevant i et moderne samfunn. NDL mener det er spesielt viktig at de som mener Islam skal praktiseres i den form kjent fra det 7. århundre blir stanset, da denne formen representerer selve motstykket til et moderne, vestlig demokrati. Fokuset må være på Norske Muslimers mulighet, og rettighet, til å overkomme de problemer som overskygger deres religion og oppnå intet mindre enn en reform av Islam. I tråd med dette, burde vi alle gjøre hva vi kan for å styrke og støtte de som er villige til å ta denne kampen. Vi har også et ansvar for å sørge for at de som vil kjempe for reformer ikke risikerer represalier fra de som vil innføre lover å regler fra det 7.århundre, også kjent som "Sharia-lover". NDL ber myndighetene avvise ett hvert lovforslag som svekker mulighetene for interne reformer i den islamske kulturen, og således er tjent til å svekke ytringsfriheten, siden ytringsfriheten er essensiell for å stoppe de klare brudd på menneskerettighetene som til tider manifesterer seg selv innen enkelte retninger av Islam. Vi mener at forkjemperne for ekstreme tolkninger av Islam har et strupetak på Norske Muslimer. Disse radikale kreftene dominerer Muslimske organisasjoner, og spiller en nøkkelrolle i Norske moskeer, og jobber kontinuerlig for økt innflytelse. Radikale Muslimske krefter holder Norske Muslimer i frykt, og isolerer dem fra en integrert rolle i det Norske Samfunn, særlig gjelder dette kvinner. Det representerer ikke vanlige Muslimers tro og meninger, tier deres synspunkter og indoktrinerer deres barn, samtidig som den diskrediterer de som ønsker en fredfull eksistens side om side med Norske borgere.

(2) Demokrati og Norske Lover: Promotere demokrati ved å bekjempe Sharia.

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har erklært at "Sharia er uforenelig med de grunnleggende prinsipper om demokrati". På tross av dette, finnes det fortsatt de som er villige, og ønsker å tilrettelegge for Sharia lover, og som mener Sharia kan eksistere i partnerskap med våre eksisterende lover og normer. I realiteten kan Sharia kun eksistere i et samfunn fundamentalt motsatt av vårt eksisterende juridiske, politiske og sosiale system. Sharia representerer en revolusjon vårt samfunnet ikke ønsker, og på grunn av dette må Sharia bekjempes. Vi anser Sharia som en definitiv trussel mot vårt samfunn og vårt demokrati.

Uoffisielle Muslimske domstoler, krav om at Islamske tradisjoner og levesett skal ha en unaturlig stor rolle i vårt samfunn, og en tilnærmet snikinnførsel av Halal produsert mat representerer alle eksempler på at Sharia er på vei inn i våre liv. Dette har ført til økte motsetninger som kan føre til farlige situasjoner, om ikke grep blir tatt. Suvereniteten til Norske domstoler må opprettholdes og forsvares, rettferdig kritikk av religiøse og politiske ideologier må forbli tillatt, og forbrukere må få den informasjon de trenger for å kunne velge bort Halal produsert mat, om de så ønsker. Restauranter og hurtigmatkjeder som tilbyr Halal alternativer, må pålegges å også tilby mat som ikke er Halal, samt å vise respekt for andre religioner, skikker og bekymringer vedrørende dyrevern (vedrørende rituell slakting). Ingen burde risikere å spise Halal uvitende, på lik linje som Muslimer krever å få opplyst om det motsatte er tilfelle. Dette vil innebære at all mat merkes, ut i fra produksjonsmåte, være seg på supermarkeder, skoler, restauranter eller sykehus - overalt for mat serveres. Fritt valg i disse tilfellene er å anse som en menneskerett, ikke kun for de som ønsker Halal.

Sharia-lover skiller fundamentalt mellom Muslimer, og ikke-Muslimer, og NDL vil aldri godta at denne formen for religiøst apartheid får fotfeste i det Norske samfunn. NDL vil derfor bekjempe Sharia i alle sine former og utgaver, og vil aktivt arbeide for å oppheve alle Sharia baserte tilpasninger allerede innført og praktisert i vårt samfunn

(3) Informasjon: Sørge for et balansert bilde av Islam og ekstremisme.

En sentral del av NDL's arbeide vil være informasjon til publikum. Norske politikere, og massemedia har i en lang tid presentert et svært tilpasset og derfor ubalansert bilde av forskjellige ekstremistiske grupperinger, og derfor et uriktig bilde av hva disse representerer. Vi mener dette grunner ut i frykt for å fremstå som "politisk ukorrekte", og det påfølgende tap av stemmer og lesere dette kan medføre. dette har skapt et bilde som fremmer behovene til politikere og media, fremfor behovet til publikum. Dette har skapt en unødvendig barriere til informerte politikere og beslutningstakere, og har gjort det tilnærmet umulig å finne reelle og gode løsninger på de problemstillinger økt ekstremisme medfører. Hvorvidt de ansvarlige er klar over den situasjonen de har satt seg i, er uvisst. At de så langt ikke egner å innrømme sine feilsteg anser vi som åpenbart. Ved denne feilslåtte strategien mener vi Norske politikere og beslutningstakere aktivt har bidratt til økt grobunn for ekstremisme, uansett ideologi. Vi er dedikerte til en kampanje som aktivt vil opplyse befolkningen rundt dette, slik at en aktiv og åpen debatt rundt disse temaene kan oppnås. Demonisering av Muslimer, eller av Islams kritikere bidrar på ingen måte konstruktivt til dette formålet. Vi mener at man kun ved å se på rene fakta kan styre et samfunn på en god og humanistisk måte. dersom det er aspekter ved Muslimske tradisjoner som oppfordrer eller bidrar til økt ekstremisme og radikalisering, må disse kunne adresseres uten frykt for å bli kalt rasistisk, xenofobisk, eller det enda mer misvisende islamofobisk. Publikum må få tilgang til et mer usensurert og balansert bilde av de ekstremistiske miljøene, noe som igjen kan bidra til at politikerne kan stilles til ansvar for sine handlinger. Handlinger vi mener direkte har skadet rikets sikkerhet. NDL vil jobbe for økt forståelse av Islam og andre ekstremistiske retninger, og de følger det innebærer for vanlige borgere når de blir tvunget til å eksistere side om side med disse. Vi mener radikale utgaver av Islam ikke bare representerer et religiøst system, men en politisk og ideologisk ideologi som søker total dominans over alle ikke-troende. Ekstremister søker å innføre et radikalt lovsystem som fornekter demokratiske spilleregler og grunnleggende menneskerettigheter. Disse ekstremistiske bevegelsene representerer klare motpoler til alt vi holder for kjært i vårt sosialdemokratiske samfunn. Disse bevegelsene må tilpasse seg sekulære, liberale idealer, og bidra til økt sosial velstand, i stede for å forårsake splittelse.

(4) Respekt for tradisjoner: 
Fremme Norske tradisjoner og kultur, ved å være åpen for å ta inn det beste fra andre kulturer.

NDL mener Norsk kultur har en rett til å eksistere og blomstre i Norge. Vi anerkjenner at en kultur ikke er statisk, at endringer naturlig finner sted over tid, og at andre kulturer bidrar til å gjøre vår egen kultur sterk og levende. dette gir imidlertid ikke politikere rett til å bevisst underminere og svekke vår kultur og påtvinge oss ikke-vestlige kulturer i eget land. Dersom mennesker av ulike årsaker velger å innvandre til Norge må det forventes at de respekterer norsk kultur, lover og tradisjoner, og ikke forventer at deres kultur skal likestilles av staten. Det beste fra deres kultur vil finne naturlige veier inn i samfunnet, og vi vil alle bli bundet tettere sammen av hva det resulterer i. Fokuset bør alltid være at fremmede kulturer tilpasser, og integrerer seg i det Norske samfunnet. Hvis fremmede kulturer promoterer anti-demokratiske ideer og nekter å akseptere Norsk myndighet og Norske lover, bør ikke Norge bøye av "kultursensitive" hensyn. Politi og ordensmakt skal alltid være i stand til å utøve sin makt uten å føle fordommer og frykt. det skal være likhet for loven, for alle.

På bakgrunn av dette har NDL et oppriktig ønske om å tiltrekke seg støtte fra alle raser, alle trosretninger, alle politiske ståsted og uavhengig av livsstil og legning. under NDL's fane kan alle i Norge, uavhengig av bakgrunn, stå sammen i sitt ønske om å stoppe alle former for ekstremisme, og bekjempe de konsekvenser ekstremistisk tankegang har for vanlige mennesker.

Våre væpnede styrker risikerer daglig livene sine i en kamp for å beskytte våre verdier, vår kultur og vårt levesett. De reflekterer også allsidigheten i befolkningen, og er et lysende eksempel på hva mennesker kan oppnå når de står samlet. NDL vil derfor alltid stå på våre soldaters side, og bekjempe de misoppfatninger, det hat, og den sjikanen disse blir utsatt for av motstandere av militære operasjoner. Vi vil jobbe aktivt for at slikt misbruk blir forbudt, og straffeforfulgt. De er våre beste menn og kvinner, de er våre helter. De fortjener det beste landet kan tilby dem etter endt tjeneste.

(5) Internasjonale Utsikter: Arbeide med andre i verden, for en bedre fremtid.

NDL vil alltid være interessert i å spille på lag med andre organisasjoner med likt utgangspunkt, uavhengig av geografisk plassering, og kulturell bakgrunn. Vi mener at ekstremisme ikke kjenner landegrenser, være seg Sharia eller nazisme, og at kampen mot all ekstremisme, således er global. NDL vil derfor alltid være åpen for allianser med lignende organisasjoner i inn og utland. Dette gjøres både for å styrke vår egen kamp, men også for å kunne bidra der andre kjemper lignendes kamper i utlandet.

Tiden der intoleranse stilltiende aksepteres er over. Tiden er kommer for hele verden å ta et endelig oppgjør med ekstremister hvor enn de befinner seg, og hva enn de bekjenner seg til.

søndag 27. februar 2011

Kjært Barn har mange navn...

Det politiske landskap kan ofte være et rent minefelt. Når man i tillegg gjerne går inn i en debatt med et ønske om å fremstille noe eller noen i et spesifikt lys, er det duket for noen reale blemmer. Vi i NDL har f.eks. som formål å bekjempe ekstremisme. Våre motstandere vil gjerne kalle oss nazister. Det er på tide med en liten ryddesjau på begrepsloftet!

NDL har hentet sin formålsparagraf direkte fra england, og EDL. Vi synes selv denne er både utfyllende og grei, men finner oss til stadighet i debatter der begrepene hagler. Vi slenger sikkert ut noen selv også, men enkelte karakteristikker er grovere enn andre. Skal man først kalle en spade for en spade, er det kanskje greit at det faktisk er en spade? Vi har forsøkt å samle en del ord og begreper her, sammen med vår tolkning av disse. Dere vil sannsynligvis finne at "vår" tolkning i mange tilfeller også er f.eks. wikipedias tolkning...

Ekstremisme

Ekstremisme er enhver ideologi, være seg politisk eller religiøs, som er så langt utenfor det som generelt oppfattes som moralsk og etisk riktig, at den generelle befolkning ikke vil akseptere disse holdningene. I demokratiske samfunn vil en ekstremistisk holdning gjerne være innføring av diktatur, eller i sekulære samfunn, påtvunget religion.

Siden diktaturer gjerne er sekulære (med åpenbare unntak), vil det også her være grobunn for religiøs ekstremisme. Diktaturer vil gjerne se på demokrati som en ekstremistisk utvikling, men her må man skille mellom despot og folk.

Vi mener ekstremisme er når religion, og styresett blir pervertert i kraft av å undertrykke, pålegge eller kontrollere et folkeslag noe som i utgangspunktet kun er ønsket av noen få.

Tolkningen av et ord må sees ut i fra tolkerens standpunkt. Vårt standpunkt er europeiske normer innen moral og etikk. Derfor mener vi det blir feil å kalle en selvmordsbomber for noe annet enn ekstremistisk, selv om andre vil kalle han martyr. Det er ingen som kaller seg selv ekstremister. Man kaller seg gjerne radikal, eller fundamental i stedet. Fra vårt ståsted er det å sprenge selv selv i lufta, en ekstremistisk handling, uansett pretekst. Å forsvare slike handlinger, vil dermed også bli et forsvar av ekstremisme, og må således sidestilles med den ekstremistiske handlingen.

Radikalisme

Ekstremister er gjerne radikale. Og man hører stadig om radikalisering. der ekstremisme ikke nødvendigvis er politisk motivert, vil radikale holdninger nesten utelukkende være forbundet med politiske fundamenter. Ønske om å endre samfunnets oppbygging fra grunnen av (gjerne koblet til en religiøs fanatisme) kjennetegner radikalismen. De fleste radikale krefter søker å revolusjonere samfunnet, men man kan også benytte begrepet radikal om drastiske endringer innenfor eksisterende normer.

Radikalisering brukt som ord for å beskrive overgangen fra en passiv observatør rolle, til en mer aktiv rolle, da knyttet opp mot begreper som militant, revolusjonær eller ekstremisme. Typisk forbundet med samfunn der fattigdom, undertrykkelse og store sosiale forskjeller driver frem et ønske om radikale endringer i samfunnets oppbygning. Det finnes imidlertid mange eksempler på radikaliserte ekstremister med bakgrunn i fra øvre middelklasse, gjerne med høyere utdannelse. Disse er som regel ofre for religiøs radikalisering.

Wikipedia deler radikalisering opp i fire steg:
  1. Pre-radikalisering (Livet før personen blir radikalisert)
  2. Selv identifisering (Personen begynner å identifisere seg med radikale grupperinger)
  3. Indoktrinering (Personen intensiverer fokuset på sin nye oppfatning, gjerne med hjelp)
  4. Radikale handlinger (Personen utfører voldelige handlinger, definert som terrorisme

Nazisme/Nazist

Dette er den store. Verdens største skjellsord (med rette), men også verdens mest misbrukte ord. Svært mange blir stemplet som nazister, når de i virkeligheten kanskje er fascister, rasister, eller en annen ekstremistisk gruppering.

Nazisme er egentlig en forenkling av ordet Nasjonalsosialisme. Mer spesifikt er strengt talt nazisme den variant av nasjonalsosialisme NSDAP praktiserte i Tyskland, men det er en helt annen post. Nazisme blir ofte forvekslet med fascisme, og omvendt, men det korrekte er at nazisme er en retning innen facsismen. Generell fascisme er ikke nødvendigvis rasistisk, men nazismen var klart rasistisk og anti semetistisk. Nazisme baserer seg på den ariske rases overlegenhet, og utroper jødene til fiende nummer en av den ariske rase.

Økonomisk baserer nazismen seg på en variant av statskapitalisme. Sosiologisk stammer nazismen strengt talt fra romanismen, men også Friedrich Nietzche må ta på seg skyld for at teorien om et overmenneske - übermensch fikk slå rot. Via diverse ordrer, som Ariosophical Germanenorder og Thule Society fikk Hitler all den inspirasjon han trengte.

Siden nazismen er klart arisk rasistisk, og i direkte opposisjon til demokrati, yttringsfrihet og liberale verdier, kan vi trygt definere den som en totalitær retning. Her er det mange som snubler, og åpenbart ikke forstår hva de kaller sine motstandere.

Siden NDL kjemper mot ekstremistiske tendenser, for å bevare retter som yttringsfrihet, likestilling og demokrati vil det falle på sin egen urimelighet å kalle oss nazister. Dette er det dessverre alt for få som vil innrømme blandt våre motstandere. Vi har ingen problemer med at folk er uenige, men begrepsforvirringen bidrar ikke til en saklig debatt om viktige temaer.

Rasisme

Kanskje den andre store. Rasisme er et begrep det hersker ekstra stor forvirring om, og det med rette. Rasisme var i utgangspunktet synkront med rase-teori. Der raseteori tar for seg forskjellene mellom forskjellige raser, uten å ta stilling til eventuell superioritet, er rasisme i dagens samfunn utelukkende negativt. Rasisme vil ta utgangspunkt i rase-teori, for så å hevde at en rase er overlegen. Dette uavhengig av religion eller landegrense.

Det finnes mange former for rasisme, eller rettere sagt; mange situasjoner der rasisme kan spille en rolle. Ansettelsesforhold, personlige forhold og økonomi, kan alle lide under rasistiske tendenser, men det blir grunnleggende feil å mene at kampen mot religiøs eller politisk ekstremisme er rasistisk.

NDL mener at kampen mot alle former for ekstremisme, er en kamp det er i alles interesse å føre. Alle raser, alle legninger, alle trosretninger rammes av ekstremistiske tankeganger. Hvordan man kan stemples som rasist fordi man ønsker å bekjempe ekstremisme er ikke godt å se, men det er fristende å sende beskrivelsen i retur. Der NDL ikke forbinder sin kamp med rase, gjør tydeligvis våre motstandere det. Hvordan kan de ellers kalle oss rasister?

Vi håper denne posten kan bidra til at flere forstår hvem som er hva, og kanskje like viktig, hva enkelte begreper og skjellsord faktisk innebærer. Å sloss mot ekstremisme er ikke det samme som å være nazist eller rasist. Nazisme er i seg selv en ekstremistisk ideologi, og således noe NDL vil bekjempe med like stor iver som dens islamske motpart. På lik linje vil NDL aldri tolerere hverken rasisme eller fascisme. Våre motstandere må gjerne være uenige, og må gjerne debattere oss, men vi skulle ønske de i alle fall kunne kalle en spade for en spade, og kanskje lese hva enkelte begreper betyr, før de benytter dem.

lørdag 26. februar 2011

Velkommen til NDL - Norsk Forsvars Allianse

Først av alt; la oss ønske deg velkommen til Norsk Forsvars Allianse. eller Norwegian Defence League, om du vil. PÅ denne siden vil vi prøve å holde dere oppdaterte om ting som rører seg innad, og våre synspunkter på ting utad. Vi jobber aktivt for å utbedre denne siden fortløpende, og den vil derfor endre seg noe før den finner sin endelige form. Uansett håper vi dere finner den belysende, informativ, litt provoserende, og 100% ærlig...


NDL er, som de fleste sikkert vet, en del av et verdensomspennende nettverk av såkalte "Defence Leagues". Bevegelsen begynte i England, etter at britiske soldater ble hetset på det groveste da de returnerte fra Afghanistan. Her hadde de risikert livet i kampen for en friere, og bedre verden, for så å bli kalt både barnemordere og voldtektsmenn når de kom hjem til sitt egen land. I sjokk og avsky over disse handlingene startet Tommy Robinson og en håndfull andre det som nå er English Defence League. Denne organisasjonen har så inspirert lignende organisasjoner over hele Europa, og noen godt utenfor.

Vi har valgt å fornorske navnet noe, til Norsk Forsvars Allianse (NFA), som vårt offisielle norske navn. Vi vil samtidig bruke NDL (Norwegian Defence League), da dette bidrar til å synliggjøre vår tilhørighet i dette verdensomspennende nettverket. Vi skal prøve å ikke blande kortene alt for mye, så får dere tilgi oss når det skjer...

Det verserer en masse feiloppfatninger av nøyaktig hva NDL/NFA er. Kjært barn har mange navn, og våre "motstandere" har jammen gitt oss mange!

Jeg skriver "motstandere" i hermetegn. Dette er fordi de etter min mening neppe er motstandere av hva vi står for, kun hva de TROR vi står for. Dette er noe vi vil belyser nærmere her.

Hva står så NDL/NFA egentlig for?

NDL/NFA er en organisasjon med formål å bekjempe ekstremistiske tendenser i det norske samfunn. Selv om mange har den (feilaktige) oppfatningen om at vi kun er ute etter å "ta" islamske varianter av ekstremisme, favner vi vesentlig bredere. All form for ekstremisme er uønsket i et moderne samfunn. Være seg nazisme, fascisme, økologisk terrorisme eller selvsagt religiøs fanatisme. Med unntak av nazismen, har ingen av disse begrepene noe med rase å gjøre. Rasehat i seg selv er selvsagt en form for ekstremisme som må bekjempes med alle midler, men man må samtidig kunne forvente av de som vier seg til bekjempelse av denne typen ideologier, at de tar begge sider like hardt. Vi i NDL/NFA mener man ikke skal skille mellom såkalt "white power", og f.eks. Jihad. Begge deler representerer et, etter vårt syn, forkastelig menneskesyn, der noen er mer verdt enn andre, og der vold er et legitimt virkemiddel for å bekjempe sine motstandere.

NDL/NFA vil kjempe for et samfunn uten rasisme, og der enhver ideologi som søker å undertrykke oss som befolkning, blir erklært uønsket, og forbudt. Vi vil gjøre det lettere å hjemsende kriminelle asylsøkere, samtidig som vi vil øke straffene for norske statsborgere som blir kjent skyldig i alvorlig kriminalitet. Vi mener at enhver befolkning skal kunne føle seg trygge i eget land, og skal ha lov til å være stolte av sin egen kultur, uten frykt for å bli stemplet som fremmedfientlige av den grunn.

På bakgrunn av dette finner vi det søkt når enkelte stempler oss som rasistiske, og enda til nazistiske. Dette viser en total mangel for forståelse for disse begrepene. Vi har prøvd å forklare begrepene litt mer dypgående her. Om vi fortsatt fremstår som nazistiske og/eller rasistiske etter den gjennomgangen, kan vi lite annet gjøre enn å riste oppgitt på hodet.

NDL/NFA ønsker med dette velkommen alle som ønsker å sloss mot ekstremisme i alle leire. Alle som vil bevare et samfunn basert på vestlige tolkninger av verdier som yttringsfrihet, demokrati og menneskeverd er velkommen i våre rekker. Vi er overbevist om at de som tar seg tiden med å sette seg inn i hva vi faktisk mener, ikke hva andre sier eller tror vi mener, fort vil finne seg til rette i NDL/NFA.

På vegne av alle oss i ledelsen, ønsker jeg velkommen til NDL/NFA, og håper vi kan bygge en sterk bevegelse, basert på en felles forståelse av våre mål. La deg lede av kjærlighet til våre felles verdier, ikke hatet til dine fiender, og vi vil seire!

NDL
blog comments powered by Disqus