mandag 28. februar 2011

Norwegian Defence League - Norsk Forsvars Allianse Manifest

The Norwegian Defence League - Norsk Forsvars Allianse er en søstergruppe til The English Defence League. Vi følger de samme retningslinjer som EDL og stiller de samme krav til våre medlemmer:

(1) MenneskerettigheterForsvare og fremme menneskerettigheter

The Norwegian Defence League (NDL) er en menneskerettsorganisasjon startet i støtte for, og inspirert av, The English Defence League. Vi arbeider i mot den intolerante og barbariske holdningen som vokser i enkelte deler av ekstremistiske miljøer i Norge; inkluder, men ikke begrenset til, fornektelsen og undertrykking av kvinners rettigheter, mishandlingen av små barn, såkalte æresdrap, homofobi, anti-semitisme og den kontinuerlige støtten til de ansvarlige for terrorhandlinger. Selv om NDL er dedikerte til bekjempelse av all ekstremisme, anerkjenner vi at den største trusselen mot dagens samfunn utgjøres av islamske ekstremister.

Selv om vi alltid må bekjempe den uriktige antagelsen om at alle Muslimer er involvert i, eller på annen måte ansvarlige for, disse handlingene, må vi på samme tidspunkt ikke være redde for å snakke åpent om dette tema. Dette er grunnen til at NDL vil jobbe for å beskytte de unektlige rettighetene til alle mennesker, til å protestere mot radikale islamske ideers inntog i vanlige menneskers liv.

NDL anerkjenner at Muslimer selv ofte er de største ofrene for radikale Islamske tradisjoner og handlinger. Vi mener myndighetene skal jobbe for å beskytte menneskerettighetene til praktiserende, Norske Muslimer. Myndighetene har en særskilt rolle for å beskytte Muslimers rettigheter til å åpent kritisere ortodokse tolkninger av Islam, og å utfordre Islamske ledere uten frykt for represalier. Myndighetene må sørge for at moderne Muslimer har de samme rettigheter og ansvar som Norske borgere, og svarer til Norske lover. Dette gjelder spesielt kvinners rettigheter, og muligheten til å forlate trossamfunn, eller konvertere som de ønsker, uten frykt for hverken sensur eller represalier. Norske Muslimer må fritt få kreve reformer innen egen religion, for å gjøre den mer relevant i et moderne samfunn. NDL mener det er spesielt viktig at de som mener Islam skal praktiseres i den form kjent fra det 7. århundre blir stanset, da denne formen representerer selve motstykket til et moderne, vestlig demokrati. Fokuset må være på Norske Muslimers mulighet, og rettighet, til å overkomme de problemer som overskygger deres religion og oppnå intet mindre enn en reform av Islam. I tråd med dette, burde vi alle gjøre hva vi kan for å styrke og støtte de som er villige til å ta denne kampen. Vi har også et ansvar for å sørge for at de som vil kjempe for reformer ikke risikerer represalier fra de som vil innføre lover å regler fra det 7.århundre, også kjent som "Sharia-lover". NDL ber myndighetene avvise ett hvert lovforslag som svekker mulighetene for interne reformer i den islamske kulturen, og således er tjent til å svekke ytringsfriheten, siden ytringsfriheten er essensiell for å stoppe de klare brudd på menneskerettighetene som til tider manifesterer seg selv innen enkelte retninger av Islam. Vi mener at forkjemperne for ekstreme tolkninger av Islam har et strupetak på Norske Muslimer. Disse radikale kreftene dominerer Muslimske organisasjoner, og spiller en nøkkelrolle i Norske moskeer, og jobber kontinuerlig for økt innflytelse. Radikale Muslimske krefter holder Norske Muslimer i frykt, og isolerer dem fra en integrert rolle i det Norske Samfunn, særlig gjelder dette kvinner. Det representerer ikke vanlige Muslimers tro og meninger, tier deres synspunkter og indoktrinerer deres barn, samtidig som den diskrediterer de som ønsker en fredfull eksistens side om side med Norske borgere.

(2) Demokrati og Norske Lover: Promotere demokrati ved å bekjempe Sharia.

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har erklært at "Sharia er uforenelig med de grunnleggende prinsipper om demokrati". På tross av dette, finnes det fortsatt de som er villige, og ønsker å tilrettelegge for Sharia lover, og som mener Sharia kan eksistere i partnerskap med våre eksisterende lover og normer. I realiteten kan Sharia kun eksistere i et samfunn fundamentalt motsatt av vårt eksisterende juridiske, politiske og sosiale system. Sharia representerer en revolusjon vårt samfunnet ikke ønsker, og på grunn av dette må Sharia bekjempes. Vi anser Sharia som en definitiv trussel mot vårt samfunn og vårt demokrati.

Uoffisielle Muslimske domstoler, krav om at Islamske tradisjoner og levesett skal ha en unaturlig stor rolle i vårt samfunn, og en tilnærmet snikinnførsel av Halal produsert mat representerer alle eksempler på at Sharia er på vei inn i våre liv. Dette har ført til økte motsetninger som kan føre til farlige situasjoner, om ikke grep blir tatt. Suvereniteten til Norske domstoler må opprettholdes og forsvares, rettferdig kritikk av religiøse og politiske ideologier må forbli tillatt, og forbrukere må få den informasjon de trenger for å kunne velge bort Halal produsert mat, om de så ønsker. Restauranter og hurtigmatkjeder som tilbyr Halal alternativer, må pålegges å også tilby mat som ikke er Halal, samt å vise respekt for andre religioner, skikker og bekymringer vedrørende dyrevern (vedrørende rituell slakting). Ingen burde risikere å spise Halal uvitende, på lik linje som Muslimer krever å få opplyst om det motsatte er tilfelle. Dette vil innebære at all mat merkes, ut i fra produksjonsmåte, være seg på supermarkeder, skoler, restauranter eller sykehus - overalt for mat serveres. Fritt valg i disse tilfellene er å anse som en menneskerett, ikke kun for de som ønsker Halal.

Sharia-lover skiller fundamentalt mellom Muslimer, og ikke-Muslimer, og NDL vil aldri godta at denne formen for religiøst apartheid får fotfeste i det Norske samfunn. NDL vil derfor bekjempe Sharia i alle sine former og utgaver, og vil aktivt arbeide for å oppheve alle Sharia baserte tilpasninger allerede innført og praktisert i vårt samfunn

(3) Informasjon: Sørge for et balansert bilde av Islam og ekstremisme.

En sentral del av NDL's arbeide vil være informasjon til publikum. Norske politikere, og massemedia har i en lang tid presentert et svært tilpasset og derfor ubalansert bilde av forskjellige ekstremistiske grupperinger, og derfor et uriktig bilde av hva disse representerer. Vi mener dette grunner ut i frykt for å fremstå som "politisk ukorrekte", og det påfølgende tap av stemmer og lesere dette kan medføre. dette har skapt et bilde som fremmer behovene til politikere og media, fremfor behovet til publikum. Dette har skapt en unødvendig barriere til informerte politikere og beslutningstakere, og har gjort det tilnærmet umulig å finne reelle og gode løsninger på de problemstillinger økt ekstremisme medfører. Hvorvidt de ansvarlige er klar over den situasjonen de har satt seg i, er uvisst. At de så langt ikke egner å innrømme sine feilsteg anser vi som åpenbart. Ved denne feilslåtte strategien mener vi Norske politikere og beslutningstakere aktivt har bidratt til økt grobunn for ekstremisme, uansett ideologi. Vi er dedikerte til en kampanje som aktivt vil opplyse befolkningen rundt dette, slik at en aktiv og åpen debatt rundt disse temaene kan oppnås. Demonisering av Muslimer, eller av Islams kritikere bidrar på ingen måte konstruktivt til dette formålet. Vi mener at man kun ved å se på rene fakta kan styre et samfunn på en god og humanistisk måte. dersom det er aspekter ved Muslimske tradisjoner som oppfordrer eller bidrar til økt ekstremisme og radikalisering, må disse kunne adresseres uten frykt for å bli kalt rasistisk, xenofobisk, eller det enda mer misvisende islamofobisk. Publikum må få tilgang til et mer usensurert og balansert bilde av de ekstremistiske miljøene, noe som igjen kan bidra til at politikerne kan stilles til ansvar for sine handlinger. Handlinger vi mener direkte har skadet rikets sikkerhet. NDL vil jobbe for økt forståelse av Islam og andre ekstremistiske retninger, og de følger det innebærer for vanlige borgere når de blir tvunget til å eksistere side om side med disse. Vi mener radikale utgaver av Islam ikke bare representerer et religiøst system, men en politisk og ideologisk ideologi som søker total dominans over alle ikke-troende. Ekstremister søker å innføre et radikalt lovsystem som fornekter demokratiske spilleregler og grunnleggende menneskerettigheter. Disse ekstremistiske bevegelsene representerer klare motpoler til alt vi holder for kjært i vårt sosialdemokratiske samfunn. Disse bevegelsene må tilpasse seg sekulære, liberale idealer, og bidra til økt sosial velstand, i stede for å forårsake splittelse.

(4) Respekt for tradisjoner: 
Fremme Norske tradisjoner og kultur, ved å være åpen for å ta inn det beste fra andre kulturer.

NDL mener Norsk kultur har en rett til å eksistere og blomstre i Norge. Vi anerkjenner at en kultur ikke er statisk, at endringer naturlig finner sted over tid, og at andre kulturer bidrar til å gjøre vår egen kultur sterk og levende. dette gir imidlertid ikke politikere rett til å bevisst underminere og svekke vår kultur og påtvinge oss ikke-vestlige kulturer i eget land. Dersom mennesker av ulike årsaker velger å innvandre til Norge må det forventes at de respekterer norsk kultur, lover og tradisjoner, og ikke forventer at deres kultur skal likestilles av staten. Det beste fra deres kultur vil finne naturlige veier inn i samfunnet, og vi vil alle bli bundet tettere sammen av hva det resulterer i. Fokuset bør alltid være at fremmede kulturer tilpasser, og integrerer seg i det Norske samfunnet. Hvis fremmede kulturer promoterer anti-demokratiske ideer og nekter å akseptere Norsk myndighet og Norske lover, bør ikke Norge bøye av "kultursensitive" hensyn. Politi og ordensmakt skal alltid være i stand til å utøve sin makt uten å føle fordommer og frykt. det skal være likhet for loven, for alle.

På bakgrunn av dette har NDL et oppriktig ønske om å tiltrekke seg støtte fra alle raser, alle trosretninger, alle politiske ståsted og uavhengig av livsstil og legning. under NDL's fane kan alle i Norge, uavhengig av bakgrunn, stå sammen i sitt ønske om å stoppe alle former for ekstremisme, og bekjempe de konsekvenser ekstremistisk tankegang har for vanlige mennesker.

Våre væpnede styrker risikerer daglig livene sine i en kamp for å beskytte våre verdier, vår kultur og vårt levesett. De reflekterer også allsidigheten i befolkningen, og er et lysende eksempel på hva mennesker kan oppnå når de står samlet. NDL vil derfor alltid stå på våre soldaters side, og bekjempe de misoppfatninger, det hat, og den sjikanen disse blir utsatt for av motstandere av militære operasjoner. Vi vil jobbe aktivt for at slikt misbruk blir forbudt, og straffeforfulgt. De er våre beste menn og kvinner, de er våre helter. De fortjener det beste landet kan tilby dem etter endt tjeneste.

(5) Internasjonale Utsikter: Arbeide med andre i verden, for en bedre fremtid.

NDL vil alltid være interessert i å spille på lag med andre organisasjoner med likt utgangspunkt, uavhengig av geografisk plassering, og kulturell bakgrunn. Vi mener at ekstremisme ikke kjenner landegrenser, være seg Sharia eller nazisme, og at kampen mot all ekstremisme, således er global. NDL vil derfor alltid være åpen for allianser med lignende organisasjoner i inn og utland. Dette gjøres både for å styrke vår egen kamp, men også for å kunne bidra der andre kjemper lignendes kamper i utlandet.

Tiden der intoleranse stilltiende aksepteres er over. Tiden er kommer for hele verden å ta et endelig oppgjør med ekstremister hvor enn de befinner seg, og hva enn de bekjenner seg til.

18 kommentarer:

 1. Et spørsmål: Hva skal man legge i utsaget "demonisering av muslimer"? Omfattes analyse av islam basert på koranen og hadit? Det er vanskelig å komme med noen demoniserende overdrivelser som ikke springer ut av disse tekstene. De står milevidt fra vestlig sivilisasjon, og har ingen plass her overhodet.

  SvarSlett
 2. Nøytral analyse vil neppe kunne kalles for demonisering, dog skal man jo være varsom med å generalisere. kritikk av teksten som den foreligger er jo åpenbart greit, demonisering vil jo være mer aktuelt når det gjelder kritikk av de som praktiserer teksten. Det er jo mange måter å forholde seg til en tekst på. jeg er forøvrig enig i at 7.pårhundres tolkning av Koranen, og hadithene jo nesten ikke kan omtales uten å at man med et vestlig ståsted må ta avstand fra de.

  SvarSlett
 3. Jihadister trenger ikke å bli demonisert av andre. Det klarer de fint selv. Ikke sant?

  SvarSlett
 4. Her er ting i orden og ingenting gleder meg mer enn dette. Admin gjør her en nydelig jobb

  SvarSlett
 5. Jeg vil advare mot å la den politisk korrekte venstresiden legge premissene for vårt begrepsapparat. Ord som demonisering og stigmatisering er noe som brukes som herkseteknikkger fra det hold, for å hindre relevant kritikk eller publisering av fakta. Ordene er negativt ladet, og kobles ofte med "islamofobi" som er ment som en diagnostisering av motparten, også ev velbrukt hersketeknikk an PK-folket. Diagnostisering er velkjent helt fra Sovjetunionens grunnlegging, da opposisjonelle ble sperret inne på psykiatriske institusjoner fordi det måtte være noe galt med folk som ikke støttet kommunismen. Det var et sykdomstegn. Vi må ikke gi etter for slike hersketeknikker! Så jeg advarer mot å i det hele tatt bruke slike begreper, det forteller at PK-folket har grep om vår tankegang. Det må de ikke få.

  SvarSlett
 6. Fine ord!

  Men det er vel dette det skal ende opp i, vel?

  Er det disse som er ledestjernene deres?

  Er det dette som venter oss?

  SvarSlett
 7. Med et så ekstremt fokus på islam virker dere ikke bedre enn de ekstreme miljøene dere er i mot. En annen ting er at dere tiltrekker dere en flokk med idioter. Uvitende mennesker som hater islam over alt, ikke islamisme. At dere ikke kritiserer religion generelt og, spesielt kristendommen, i det hele tatt vitner også om at dere ikke er så nyanserte som dere vil fremstå. Slik dere presenterer dere selv virker like amatørmessig, uutdannet og svakt som annet ytterstehøyreavskum. Bare se på de få kommentarene som har kommet, slike folk bør dere virkelig styre unna hvis dere vil bli tatt seriøst.

  SvarSlett
 8. Dette var betraktelig bedre enn hva dere har prestert på Facebook. Det er tydelig at dere har holdt hverandre i hånden. Å kalle dette for rasisme, fascisme, nazisme blir å strekke det svært langt. SOS Rasisme hyler mot Fascistene i NDL, og Utrop gir PR for Rød Ungdom som skal mobilisere mot NDL. Vel, slikle folk leser aldri mer enn overskriften og ser på bildene, så dem blir nok ikke lette å stagge.
  Vi får håpe det går seg til for NDL, salv om starten med jakt på spøkelser og aliens virket noe merkelig

  SvarSlett
 9. Vel spesiellt at dere legger demonstrasjonen deres til dagen nazistene heiste hakekorset over Norge, hvis dere ikke har nazisympatier... forbanna idioter.

  SvarSlett
 10. Det er en skam at dere velger 9 april for en sånn type demonstrasjon.

  Jeg ser at i en artikkel i Aftenposten så har ei Lena Andersen sagt følgende: De som kan sin historie burde vite at Hitler samarbeidet med muslimene under 2. verdenskrig. Det er paralleller mellom islam og nazisme. Men vi er ikke mot vanlige muslimer, bare de fundamentalistiske gruppene, hevder Andreassen

  Det er tydeligvis dere som ikke kan historie godt nok. Hitler var ikke kun nazist, han var kristen også. Tyskland var en kristen nasjon og de samarbeidet med langt flere andre kristne nasjoner enn det de gjorde med muslimer. Så her er hvor logikken deres slår totalt feil, hvis dere bruker nazisme som en sammenligning så er det vel kristendommen dere burde demonstrere mot eller?

  Det er faktisk nå jeg virkelig begynner å skjønne mer av denne verden, det er ikke muslimer som er hjernevaska, det er faktisk sånne som dere, det er dere som er en skam for denne nasjonen.

  SvarSlett
 11. å velge 9. april som er "flaggdag" for en del nazister er genialt. å ta tilbake ting, symboler og dager ifra en ideologi som ikke hører hjemme i vår verden. nazisten stjal symboler både her og der, hakekorset kom ifra india. de stjal også runer som de flittig misbrukte.
  lurvis... det å forsvare hitler er vel ikke det smartest eller? når summen av alt så galt blei enda værre til slutt hjelper det ikke å forklare at hitler var en kristen person. og at de sammarbeidet med flere kristne nasjoner enn muslimer? hva er poenget der? de sammarbeidet også med mange komunistiske stater hvor jødeutryddelse var vanlig. og det er ikke mange år tilbake hvor det i en del kristne land var forbudt å være jøde.
  nå er jeg på en linje hvor de 3 abrahamiske relgionene(judasimen, kristendommen og islam) burde vært forbudt. disse 3 har vel neppe annet en gjort vondt til værre i verden. kriger og utrydelse av hverandre og alle som ikke tilhører deres egene tro.

  SvarSlett
 12. Dette var herlig å lese. Godt å vite at man ikke er alene om disse synspunktene.

  SvarSlett
 13. Er litt redd for at dere vil bli en fundamentalistisk gruppe som forherliger rasisme, er det slik at dere har rasistiske undertoner eller er dere en organisasjon som kjemper hvermannsens kamp.

  SvarSlett
 14. Et spørsmål jeg alltid har undret meg over; om en ekstrem muslimsk sharia tilhenger er etnisk norsk, svensk, engelsk eller amerikansk, hvordan kan man da kalles rasist om man er imot deres ekstreme holdninger? Og siden når ble det å være imot en ekstrem religiøs lovgivning som sharia er, det samme som å være nazizt?

  SvarSlett
 15. Om dere vil jobbe mot Islam så gjør dere en feil når dere allierer dere med English Defence league. Dere vil jo ikke bli oppfattet som en gjeng med bråkmakere på gata.
  Dere skulle heller modellert dere etter organisajonen Searchlight og hevdet dere ønsket å overvåke radikale holdninger i norsk innvandrerbefolkning. Det er jo det dere ønsker, ikke å sloss med SOS Rasisme og Blitz på gatene.

  SvarSlett
 16. Det er et steg i riktig retning å få fram at ikke alle muslimer er terrorister, men dere må også få med at ekstrem praksis av Islam kommer av missbruk av Koranen blant makthavere, og hvem er der for å motsi dem? Ingen! I de områdene det er snakk om er jo lese og skrivekyndigheten alt for dårlig, noe som vi alle vet. Koranen tolkes til makthavernes favør og ingen har kunnskap eller makt til å motsi dem. Ergo er fienden: analfabetisme, for lite kunnskap og maktmissbruk!

  SvarSlett
 17. Jeg fikk et flyer fra Norwegian defence league som refererte til denne linken:

  http://www.whiteknightseuropa.de/EuroClan.html

  Står dere for dette?
  Eller har deres egen sak falt offer for ekstremisme?

  SvarSlett
 18. Hei Jeg lurer på en ting,det er på tide at alle rorer seg litt ned her.Hva med en felles demo i oslo mot felles finde.Hadde gledet hjerte mitt og andre sine.Og sett folket sammen.Hvis ikke folket står sammen nå vil riket falle sammen av mafiosene i stortinget.
  De nytter av våre barn dør av overdose ,av og til gjør ikke de noe med saken når de veit og hører rykter,stopp der kanskje det er drap.Men likevel ser de over dette.Rettferdighet?
  Masse overgrep begått av systemet ,jeg føler at systemet mater pedoer med våre barn.
  Når de hører noe vil de da ikke stå til ansvar for feilene de har gjort i flere år.Rettferdighet?


  LA OSS BLI SAMLET NÅ


  FELLES KRIG
  88MadDoGs

  SvarSlett

blog comments powered by Disqus